Thông báo v/v tổ chức lễ tốt nghiệp khóa K2013 Kiên Giang 2 - ngày 03/3/2018