Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2015 LTCĐ/Bến Tre 2

- Fax: