Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2015 LTCĐ/Vĩnh Long 2 (KTDN) và các khóa thi ghép có cùng chuyên ngành, thi ngày 09/9/2017

- Fax: