Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 Bến Tre 1 - thi ngày 09/9/2017

- Fax: