Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 LTTC/TP2 (KTDN) - thi ngày 27/8/2017 

- Fax: