Thông báo v/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 TP1 (CN: KTDN, QT, TC, NT) -  thi ngày 17/12/2017

- Fax: