Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2014 LTTC/Vĩnh Long 1 và các khóa thi ghép có cùng chuyên ngành, thi ngày 12/8/2017

- Fax: