Thông báo V/v tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2015 LCTĐ/Bến Tre 2 (TC), thi ngày 23/9/2017

- Fax: