Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2013 LTTC/Bình Phước 2 và các khóa thi ghép TN có cùng chuyên ngành - tổ chức ngày 17/6/2017