Thông báo về việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2015 LTCĐ/KTCN 1 [TC] và các khóa thi ghép TN có cùng chuyên ngành - tổ chức ngày 28/5/2017