Kết quả xét học tiếp, tạm dừng, thôi học khối kiến thức GD chuyên nghiệp khóa K2015 TP1 - Kế toán doanh nghiệp