Kết quả xét học tiếp, tạm dừng, thôi học khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp khóa K2015 TP1 (KTDN, QT)