Thông báo về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp khóa Đại học Vừa làm vừa học K2016 Kiên Giang 2

\r\n