Thông báo về việc tổ chức lễ Tốt nghiệp khóa Đại học Vừa làm vừa học K2016 Ninh Thuận 2