Chức năng của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức

1. Tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo; quản lý sinh viên đại học vừa làm vừa học (bao gồm các hình thức Đại học Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 Vừa làm vừa học, Liên thông đại học Vừa làm vừa học - sau đây gọi chung là đại học vừa làm vừa học).

2. Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo bậc đại học vừa làm vừa học theo từng giai đoạn phát triển của Trường.

Nhiệm vụ của Phòng Quản lý đào tạo Tại chức

1. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu xác định nhu cầu của xã hội, làm cơ sở tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo đại học vừa làm vừa học.

2. Tổ chức thực hiện liên kết, hỗ trợ và phát triển liên kết đào tạo giữa Trường với các địa phương, các trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở đào tạo khác trong việc đào tạo đại học vừa làm vừa học.

3. Thực hiện công tác tuyển sinh đại học vừa làm vừa học: Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, xác định chỉ tiêu, tư vấn tuyển sinh, tuyển sinh, nhập học. Phối hợp với Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng tổ chức tư vấn tuyển sinh hàng năm.

4. Xử lý học vụ, bố trí lịch học, đăng ký học phần. Tổ chức xét tuyển; bảo lưu kết quả tuyển sinh, bảo lưu khác, xét chuyển khóa, chuyển hệ, chuyển trường, du học.

5. Tổ chức quản lý và công bố kết quả học tập của sinh viên đại học vừa làm vừa học. Lưu trữ các bảng điểm gốc, hồ sơ gốc và danh sách sinh viên theo quy định.

6. Đầu mối quản lý và cấp phát văn bằng cử nhân đại học vừa làm vừa học. Xác minh và cấp bản sao bằng tốt nghiệp (tiếng Việt, tiếng Anh). Phối hợp với các đơn vị liên quan cấp thẻ sinh viên, giấy chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập (tiếng Việt, tiếng Anh) và các giấy tờ khác cho sinh viên thuộc thẩm quyền của đơn vị.

7. Đầu mối thực hiện công tác khen thưởng - kỷ luật sinh viên đại học vừa làm vừa học. Phối hợp với các đơn vị có liên quan để quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

8. Phối hợp với Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí tổ chức thi, chấm thi, quản lý điểm (gốc) thi tuyển sinh, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp theo kế hoạch; xây dựng, tổ chức, quản lý kế hoạch đào tạo cho sinh viên.

9. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn thư, hồ sơ, văn bản liên quan đến công tác đào tạo.

10. Chịu trách nhiệm chính và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ Khai giảng, Tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học.

11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo đại học vừa làm vừa học; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

12. Chủ trì xây dựng quy chế, quy trình, quy định liên quan lĩnh vực tuyển sinh, quản lý đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa học.

13. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

14. Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

15. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.