Danh sách sinh viên thi ghép, TNHP ngày 16/6/2019 tại TP