Danh sách sinh viên thi ghép, TNHP ngày 19/5/2019 tại TP