Danh sách thi hết môn ngày 06/01/2019 tại TP. Hồ Chí Minh