Danh sách sinh viên thi kết thúc học phần ngày 15/11/2020 tại TP. Hồ Chí Minh (xem tại đây)