Điểm thi TN lần 2 khóa K2014 LTTC/Vĩnh Long 1 và các khóa thi ghép, thi ngày 12/8/2017