Điêm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2013 LTTC/TP2 - KTDN, thi ngày 18/6/2017