Điểm thi tốt nghiệp lần 1 khóa K2014 LTCĐN/TP2 - KTDN, QT, TC, thi ngày 28/5/2017