Điểm thi Tốt nghiệp Lần 1 và thi ghép khóa K2012 TP2 [KTDN, QT] - thi ngày 11/12/2016