Điểm thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2015 LTCĐ/CĐ KTCN 1 - TC và các khóa thi ghép, thi ngày 28/5/2017