Điểm thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2015 LTCĐ/KTĐN 1 và các khóa thi ghép, KTDN, QT, thi ngày 28/5/2017