Điểm thi tốt nghiệp lần 3 tại TP.HCM, thi ngày 02/12/2018