Kết quả thi tốt nghiệp lần 1 các khóa: K2013 Bến Tre 2, K2014 LTTC Đồng Nai 2 và lần 2 khóa K2013 Tây Ninh 2