Kết quả thi tốt nghiệp lần 2 khóa K2014 LTTC/TP1 và các khóa thi lần 3 ngày 25/3/2018 tại TP.HCM