Danh sách sinh viên ôn tập Anh văn đầu ra thi ngày 23/4/2017 tại TP. Hồ Chí Minh (Lớp L1 - Phòng C.42 91 Nguyễn Chí Thanh, Q.5)