Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h30 ngày 08/9/2018 tại Trung tâm GDTX tỉnh Đắk Lắk