Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 07h30 ngày 13/5/2018 tại Trung tâm GDTX Ninh Thuận