Danh sách sinh viên thi Anh văn đầu ra vào lúc 13h30 ngày 20/10/2018 tại Trường CĐ Cộng đồng Đồng Tháp