Kết quả thi Anh văn đầu ra khóa K2016 LTCĐ/Vĩnh Long 3 [KTDN] và các khóa thi ghép, thi ngày 11/11/2017 tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long