Kết quả thi Anh văn đầu ra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai - thi ngày 22/7/2017