Kết quả thi Anh văn đầu ra tại Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long ngày 03/12/2016