Kết quả thi Anh văn đầu ra - thi ngày 17/12/2017 tại 279 Nguyễn Tri Phương