Kết quả thi Ngoại ngữ đầu ra tại TP. Hồ Chí Minh - ngày thi 27/8/2017