Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2012 TP2 - NH, NT, QLNNL, TC (Xét lần 1) 

- Fax: