Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2013 LTTC/TP2 - KTDN (Xét lần 1)