Kết quả xét điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa K2014 LTCĐN/TP2 - KTDN, QT, TC (Xét lần 1)