Lịch thi hết môn ngày 02/12/2018 (bao gồm lịch thi 25/11/2018 chuyển ngày thi sang 02/12/2018) tại TP. Hồ Chí Minh