Lịch thi hết môn ngày 15/01/2017 tại TP. Hồ Chí Minh