Lịch thi hết môn từ ngày 05/5/2019 đến ngày 10/5/2019 tại TP. Hồ Chí Minh