Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH đợt 1 năm 2017, khoá liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ Đại học, mở tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long

- Fax: