Thông báo tuyển sinh Đại học VLVH đợt 2 năm 2017, khoá liên thông từ trình độ Cao đẳng chuyên nghiệp lên trình độ Đại học, mở tại Trường Cao đẳng Bến Tre

- Fax: