Thông báo V/v nộp học phí học kỳ cuối năm 2017 của hệ Vừa làm vừa học các khóa từ 2015 trở về trước (Niên chế) tại TP. Hồ Chí Minh

- Fax: