Việc tổ chức thi trả nợ học phần cho các môn không còn lịch học và lịch thi của các khóa đào tạo theo niên chế (Từ K2015 trở về trước) có trục trặc trong sắp xếp lịch thi nên lịch thi dự kiến vào các ngày 7, 14, 21 và 28/10 sẽ dời sang tháng 11. Anh chị SV vui lòng theo dõi thông tin tiếp theo trên website.

Trân trọng.

http://taichuc.ueh.edu.vn/thong-bao-cac-khoa-nien-che/thong-bao-danh-sach-thi-tra-no-hoc-phan-cho-cac-mon-khong-con-lich-hoc-va-lich-thi-cua-cac-khoa-dao-tao-theo-nien-che-tu-k2015-tro-ve-truoc.html