Thông báo về việc nộp học phí HKĐ năm 2017 của hệ VLVH các khóa 2015 trở về trước (niên chế) tại các địa phương ngoài TP.HCM

- Fax: