Phòng Quản lý đào tạo Tại chức thông báo sinh viên Khóa 2016 trở về sau các lớp học phần dự kiến mở học lại (bao gồm cho sinh viên đăng ký học lại và đăng ký học vượt)

I. CÁC LỚP HỌC PHẦN DỰ KIẾN MỞ NGOÀI KẾ HOẠCH:

Họ tên cán bộ quản lý lớp học phần ngoài kế hoạch: Hoàng Quang Vinh DĐ: 0913 716966

TÊN MH/HP

MÃ LỚP HP

BUỔI HỌC

THỜI GIAN HỌC

PHÒNG

ĐỊA ĐIỂM HỌC

Kế toán tài chính I (3 tín chỉ)

17DFIN407001101

Tối thứ 3

05/09/17 - 26/09/17

DB(B31)

Trường Dự bị đại học TP.HCM - 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM

Tối thứ 5

07/09/17 - 28/09/17

DB(B31)

Tối thứ 7

09/09/17 - 30/09/17

DB(B31)

Kế toán tài chính II (3 tín chỉ)

17DFIN407002101

Tối thứ 3

03/10/17 - 24/10/17

DB(B31)

Trường Dự bị đại học TP.HCM - 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM

Tối thứ 5

05/10/17 - 26/10/17

DB(B31)

Tối thứ 7

07/10/17 - 28/10/17

DB(B31)

Kế toán quản trị (3 tín chỉ)

17DMAN407004101

Tối thứ 3

31/10/17 - 21/11/17

DB(B31)

Trường Dự bị đại học TP.HCM - 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM

Tối thứ 5

02/11/17 - 23/11/17

DB(B31)

Tối thứ 7

04/11/17 - 25/11/17

DB(B31)

Kế toán chi phí (3 tín chỉ)

17DCOS407003101

Tối thứ 6

17/11/17 - 15/12/17

DB(C42)

Trường Dự bị đại học TP.HCM - 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM

Tối thứ 4

22/11/17 - 13/12/17

DB(C42)

Tối thứ 2

27/11/17 - 11/12/17

DB(C42)

Những nguyên lý  cơ bản của CN MLN (P1) (2 tín chỉ)

17DPRI410003101

Tối thứ 2

02/10/17 - 16/10/17

DB(C42)

Trường Dự bị đại học TP.HCM - 91 Nguyễn Chí Thanh Q.5 TP.HCM

Tối thứ 4

04/10/17 - 18/10/17

DB(C42)

Tối thứ 6

06/10/17 - 13/10/17

DB(C42)

Ghi chú: Tùy vào số lượng sinh viên đăng ký, lúc 16:00 ngày 24/8/2017 sẽ công bố các lớp học phần trên mở hoặc hủy

 

II. CÁC LỚP HỌC PHẦN TRONG KẾ HOẠCH:

Số lượng sinh viên đăng ký phụ thuộc vào sĩ số thực tế của lớp và sức chứa tối đa của phòng học.

STT

Tên học phần

Tên lớp học cùng

Buổi học

Thời gian học

Địa điểm học

1

Kinh tế vi mô (3 tín chỉ)

GV: Lê Ngọc Uyển

K2017 LTTC/TP2 [KTDN]

 

Tối thứ 6

18/8/2017 – 03/11/2017

Trường Dự bị

Đại học

(C21)

2

Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

GV: Ngô Hoàng Thảo Trang

K2017 LTTC/TP2

[KTDN]

 

Tối 2,4,6

08/11/2017 – 04/12/2017

Trường Dự bị

Đại học

(C21)

3

Kinh tế vĩ mô (3 tín chỉ)

GV: Ngô Hoàng Thảo Trang

K2017 TP2

[QLNNL]

Tối 3,5,7

21/9/2017 – 17/10/2017

Trường Dự bị

Đại học

(C23)

4

Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế (3 tín chỉ)

GV: Nguyễn Thảo Nguyên

K2017 TP2

[QLNNL]

 

Tối 3,5,7

14/11/2017 – 09/12/2017

Trường Dự bị

ĐH (C23)

5

Toán dành cho kinh tế và quản trị (3 tín chỉ)

GV: Ngô Trấn Vũ

K2017 TP2

[QLNNL]

 

Tối 3,5,7

22/8/2017 – 16/9/2017

Trường Dự bị ĐH (C23)

6

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2) (3 tín chỉ)

GV: Lộ Kim Cúc

K2017 TP2

[QLNNL]

 

Tối 2,4,6

02/10/2017 – 11/12/2017

Trường Dự bị

ĐH (C33)

7

Những nguyên lý cơ bản của CN MLN (P2) (3 tín chỉ)

GV: Phạm Thị Lý

K2017 LTTC/TP2

[KTDN]

 

Tối thứ 2

14/8/2017 – 06/11/2017

Trường Dự bị

ĐH(C21)

8

Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)

GV: Đỗ Minh Tứ

K2017 TP2

[QLNNL]

 

Tối 3,5,7

24/10/2017 – 04/11/2017

Trường Dự bị

ĐH (C23)

9

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ)

GV: Phạm Thăng

K2017 LTTC/TP2

[KTDN]

 

Tối thứ 4

16/8/2017 – 01/11/2017

Trường Dự bị

ĐH (C21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đang cập nhật thêm các lớp học phần mở trong kế hoạch. Sinh viên đăng nhập trong tài khoản để xem thêm các lớp học phần này.

Sinh viên xem thông báo kế hoạch đăng ký học phần tại đây: Xem

 

- Fax: