Danh sách các lớp học phần chấp nhận cho sinh viên đăng ký học phần - Học kỳ cuối - năm 2017 - đợt 1

Dành cho các sinh viên đã học và thi chưa đạt; các sinh viên học vượt. Sinh viên đăng ký trong tài khoản cá nhân hoặc liên hệ cán bộ quản lý để được hỗ trợ.

Mã học phần Tên học phần Số  tín chỉ Mã lớp học phần Lớp học cùng Thời khóa biểu Giảng viên
PRI407010 Nguyên lý kế toán 3 17CPRI40701001 K2017 VB2[KTDN] Thứ 2, 17g45 - 21g10, 30/10/2017->13/11/2017,Phòng: B509 || Thứ 4, 17g45 - 21g10, 01/11/2017->22/11/2017,B509 || Thứ 6, 17g45 - 21g10, 27/10/2017->24/11/2017,B509 Nguyễn Thị Phương Hồng
MIC401001 Kinh tế vi mô 3 17CMIC40100101 K2017 TP3 [QT] Thứ 2, 17g45 - 21g10, 06/11/2017->04/12/2017,DB(C22) || Thứ 4, 17g45 - 21g10, 08/11/2017->29/11/2017,DB(C22) || Thứ 6, 17g45 - 21g10, 10/11/2017->01/12/2017,DB(C22) Lê Trung Cang
CON411002 Luật hiến pháp 3 17CCON41100201 K2017 VB2/[LKD] Thứ 3, 17g45 - 21g10, 07/11/2017->28/11/2017,DB(C21) || Thứ 5, 17g45 - 21g10, 09/11/2017->30/11/2017,DB(C21) || Thứ 7, 17g45 - 21g10, 11/11/2017->02/12/2017,DB(C21) Lưu Đức Quang
BUS411018 Luật kinh doanh 2 17CBUS41101801 K2017 VB2/[KTDN] Thứ 2, 17g45 - 21g10, 27/11/2017->11/12/2017,B509 || Thứ 4, 17g45 - 21g10, 29/11/2017->13/12/2017,B509 || Thứ 6, 17g45 - 21g10, 01/12/2017->08/12/2017,B509 Dương Mỹ An
OPE402002 Quản trị điều hành 3 17COPE40200201 K2017 VB2[QT] Thứ 2, 17g45 - 21g10, 06/11/2017->04/12/2017,B410 || Thứ 4, 17g45 - 21g10, 08/11/2017->29/11/2017,B410 || Thứ 6, 17g45 - 21g10, 10/11/2017->01/12/2017,B410 Nguyễn Quốc Thịnh
APP408003 Thống kê ứng dụng trong kinh doanh và kinh tế 3 17CAPP40800301 K2017 [KDQT] Thứ 2, 17g45 - 21g10, 06/11/2017->04/12/2017,DB(C33) || Thứ 4, 17g45 - 21g10, 08/11/2017->29/11/2017,DB(C33) || Thứ 6, 17g45 - 21g10, 10/11/2017->01/12/2017,DB(C33) Nguyễn Thành Cả